راه آهن گرگان - مرز ترکمنستان (اینچه برون)

قرارداد عملیات تکمیل مطالعات طراخی وتامین تجهیزات اجرای راه آهن گرگان اینچه برون